fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

חלק א – פונקציות מחרוזתיות

1.      הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES  את שמו הפרטי של העובד באותיות קטנות, שם משפחתו באותיות גדולות, עבור העובדים אשר מספר העובד שלהם בין 80 ל 150.

2.      הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES  את השם הפרטי ואת שם המשפחה עבור כל העובדים אשר שם המשפחה שלהם הוא KING, כאשר אין וודאות כיצד שם המשפחה הוזן (באותיות גדולות או קטנות).

3.      א. הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES את השם הפרטי, את שם המשפחה וכתובת מייל חדשה שאתם תייצרו. כתובת המייל של העובדים תורכב מהאות הראשונה של שמם הפרטי משורשרת עם שלושת האותיות הראשונות של שם משפחתם משורשרות עם @oracle.com.

ב. שנו את כתובת המייל של העובדים כך שתורכב מהאות הראשונה של שמם הפרטי משורשרת שם שלושת האותיות האחרונות של שם משפחתם משורשרות עם @oracle.com.

ג. הציגו את כתובת המייל כך שהאות הראשונה תהיה באותיות גדולות והשאר באותיות קטנות.

רוצים להמשיך לקרוא ?