fbpx


תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים ACDB. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

חלק א – פונקציות מחרוזתיות

1.הציגו מתוך טבלת CUSTOMERS אתמספר הלקוח, שמו הפרטי באותיות קטנות, שם משפחתו באותיות גדולות, עבור הלקוחות אשר מספר הלקוח שלהם בין 80 ל 150.

2.א. הציגו מתוך טבלת CUSTOMERS את השם הפרטי, את שם המשפחה וכתובת מייל חדשה שאתם תייצרו. כתובת המייל של הלקוחות תורכב מהאות הראשונה של שמם הפרטי משורשרת עם שלושת האותיות הראשונות של שם משפחתם משורשרות עם @mymail.com.

ב. שנו את כתובת המייל של הלקוחות כך שתורכב מהאות הראשונה של שמם הפרטי משורשרת שם שלושת האותיות האחרונות של שם משפחתם משורשרות עם @mymail.com.

3.הציגו מתוך טבלת CUSTOMERS את שמות המשפחה, כמות התווים בשמות המשפחה, עבור הלקוחות אשר שם משפחתם גדול מ- 9 תווים.

רוצים להמשיך לקרוא ?