fbpx

כאשר ה Database כבוי ואנו מריצים את פקודת ה Startup בכדי להפעילו אורקל עובר שלבים שונים עד לנקודה בה הוא נפתח לעבודה רגילה.

בעת פקודת ה Startup שלבים אלו שקופים ולמעשה אנו עוברים דרכם עד לשלב הסופי אשר נקרא Open, לחילופין ניתן לבקש מאורקל לעצור בשלב עלייה מסויים.

בפוסט זה אנו נכיר את שלבי העלייה השונים, מה מטרתם וכיצד ניתן להכנס אליהם.

Shutdown

המצב הראשוני ממנו תהליך העליה מתחיל, במצב זה ה Database כבוי.

SYS > SELECT status FROM v$instance ;

SELECT status FROM v$instance

*

ERROR at line 1:

ORA-01034: ORACLE not available

Process ID: 3008

Session ID: 31 Serial number: 8

NOMOUNT (Started)

SYS >STARTUP NOMOUNT

ORACLE instance started.

Total System Global Area 535662592 bytes

Fixed Size 1375792 bytes

Variable Size 306184656 bytes

Database Buffers 222298112 bytes

Redo Buffers 5804032 bytes

SYS >SELECT status FROM v$instance ;

STATUS
------------
STARTED

ה Database מבצע את פעולות הבאות כדי להכנס לשלב ה Nomount

•     קריאת קובץ הפרמטרים – ראשית יתבצע חיפוש לקובץ הפרמטרים אשר מכיל את המידע לו זקוק ה Database בכדי להפעיל את ה Instance.
התעדוף הדיפולטיבי יהיה עליה באמצעות קובץ ה
Spfile כאשר אם זה לא ימצא, יעלה ה Database באמצעות ה Pfile.

•     אתחול ה Instance – נעשית הקצאת זכרון ל SGA, תהליכי הרקע (Background Processes) מתחילים.

כדי להכנס למצב זה אורקל חייב את קבצי הפרמטרים, אם הוא לא מוצא או לא מצליח לפתוח אותם. ה Database יהיה לכל היותר במצב Shutdown.

שלב זה נועד לצורך פעולות תחזוקה שונות כגון שחזור קבצי ה Control File

 

MOUNT (mounted)

SYS >ALTER DATABASE MOUNT ;

Database altered.

SYS >SELECT status FROM v$instance ;

STATUS
------------
MOUNTED

ה Database מבצע את פעולות הבאות כדי להכנס לשלב ה Mount:

•     איתור ופתיחת ה Control Files (אשר מיקומם מצויין בקובץ הפרמטרים)

      קריאת הControl File – אשר מציינים בין היתר את המיקום של ה Data Files וה Redo Log Files.  עם זאת, לא נעשית פעולת בדיקה כדי לוודא שקבצים אלו אכן במקום בו צויין.

שלב זה נקרא Mount מכיוון שהוא השלב בו מתבצע לראשונה ה "חיבור" בין הDatabase  (החלק הפיזי) והInstance  (החלק הלוגי) אשר אותחל בשלב הקודם.

שלב זה הינו שלב תחזוקתי נפוץ לצורך שחזור קבצים שונים.

כדי להכנס למצב זה, אורקל חייב את ה Control Files, אם הוא לא מוצא אותם או לא מצליח לפתוח אותם בהצלחה, ה Database  יהיה לכל היותר במצב  Started

OPEN (open)

השלב הנורמלי שבו הDatabase ימצא לשם ביצוע פעולותיו השגרתיות.

SYS >ALTER DATABASE OPEN ;

Database altered.

SYS >SELECT status FROM v$instance ;

STATUS
------------
OPEN

ה Database מבצע את פעולות הבאות כדי להכנס לשלב ה Open :

     פתיחת קבצי ה Datafile

     פתיחת קבצי ה online redo log files

בשלב זה אורקל מוודא כי כל קבצים אלו אכן ניתנים לפתיחה ומוודא כי הDatabase  מסונכרן, במידה ולא,  SMON  יבצע את ה Recovery

כדי להכנס למצב זה אורקל חייב את ה Datafiles  וה Online Redo Log Files, במידה והם לא קיימים או מסיבה כלשהי לא ניתן לפתוח אותם,  ה Database יהיה לכל היותר במצב Mount

 

שלבי עליה שונים

להלן טבלה המסכמת את פקודות העליה השונות בין השלבים השונים.