fbpx

תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

1.   הציגו את מבנה טבלת EMPLOYEES  באמצעות פקודת ה-DESC (רלוונטי לאורקל בלבד)

2.      הציגו את כל הנתונים הקיימים בטבלה זו באמצעות פקודת SELECT.

3.      האם השאילתה הבאה תעבוד :

FROM employees
SELECT last_name , first_name

4.      הציגו מתוך טבלת DEPARTMENTSאת שם המחלקה, מספר המחלקה, ומספר המנהל (למספר

המנהל תנו את הכינוי MNG).

5.      האם השאילתה הבאה תעבוד :

 
SELECT department_name, department_name 
FROM departments
 

6.      האם השאילתה הבאה תעבוד :

 SeleCT last_NAME, fiRST_Name, FROM employees 

7.      הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES  את מספר העובד, שמו הפרטי, שם משפחתו, טלפון ומספר מחלקה.

8.      הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES שם פרטי, שם משפחה, תאריך גיוס, משכורת, ומשכורת * 12 תחת הכינוי ANNUAL_SAL.

9.      סמנו את המשפט הנכון :

א.       ניתן לבצע כל חישוב מתמטי על כל עמודה, פרט לעמודות מסוג מחרוזת.

ב.       ניתן לבצע על עמודות מסוג מחרוזת פעולת חיבור, השרת יזהה זאת כשרשור.

ג.        ניתן לבצע פעולות חישוב על עמודות מסוג תאריך פרט לחיבור או חיסור .

ד.       הרצת פעולה חישובית ב SELECT במקרים מסויימים עלולה לשנות את הנתונים בטבלה.

ה.       אף אחד מהמשפטים אינו נכון.

10.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES את שמו המלא של כל עובד תחת עמודה אחת בשם full name, ואת הטלפון ואת האימייל בעמודה שנייה בשם contact details.

11.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEESאת מספרי המנהלים הקיימים בה (בצורה ייחודית).

12.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES את שם משפחת העובד משורשר עם מספר המשרה ותנו לעמודה את הכינויEmployee And Title.

13.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES את שמו הפרטי של העובד תחת הכינוי FN, את שם משפחתו תחת הכינוי LN, את משכורתו תחת הכינוי  SAL ואת תאריך תחילת עבודתו משורשר עם המחרוזת HD, תחת הכינוי HD.

14.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEESאת המשכורות השונות בצורה ייחודית.

15.  הציגו מתוך טבלת EMPLOYEES את שילוב הערכים הייחודי של עמודת DEPARTMENT_ID  ועמודת JOB_ID.