על מנת לפתור את התרגילים, מומלץ להעזר בפוסטים הבאים :

·        Join Part 1

·        Join Part 2

Equi-Join

1.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Employees , Departments  אשר מציגה את שמו הפרטי של העובד, שם משפחתו, מספר מחלקתו ושם מחלקתו.

ב. סננו את הנתונים עבור העובדים הנמצאים במחלקה 90 ו-50 בלבד ומיינו לפי שמות המשפחה שלהם (סדר עולה).

2.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Departments , Locations  אשר מציגה את שמה של המחלקה, העיר והמדינה (state_province)בה היא נמצאת.

ב. הוסיפו לטבלה את שמות העובדים (מתוך טבלת  Employees) כך שלכל עובד תוצג שם מחלקתו, העיר והמדינה בה היא נמצאת.

ג. הציגו את הנתונים רק עבור העובדים אשר יש להם בשם המשפחה את האות  a.

3.      הציגו טבלה המתבססת על טבלאות : Departments , Locations  ו- Employees  

הטבלה תציג את שם משפחתו של העובד, שמו הפרטי ועירו עבור העובדים אשר יש להם את האות eבשם משפחתם.

Non Equi-Join

4.      הציגו טבלה המתבססת על טבלאות Employees , Job_Gradesאשר תציג את שם העובד, משכורתו ודרגת השכר שלו.

Outer-Join

5.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Employees , Departments  אשר מציגה את שמו הפרטי של העובד, שם משפחתו, מספר מחלקתו ושם מחלקתו גם עבור אותם עובדים אשר אין להם מחלקה.
ב. הציגו אותם הנתונים גם עבור אותן מחלקות אשר אין בהן עובדים.

Self-Join

6.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שם העובד ואת שם מנהלו (תנו לעמודות כינויים מתאימים).

ב. הציגו אותם הנתונים גם עבור אותם עובדים ללא מנהלים.

7.      הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שמות העובדים ומספר מחלקתם עבור אותם עובדים אשר נמצאים באותה המחלקה עם העובד ששם משפחתו  King.

8.      הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שמות העובדים אשר שכרם נמוך יותר משל עובד מספר 103.

פתרונות

1. 

-- a 

SELECT emp.first_name , emp.last_name , 

    emp.department_id ,  dep.department_name 

FROM employees emp , departments dep 

WHERE emp.department_id = dep.department_id 

-- b 

SELECT emp.first_name , emp.last_name , 

    emp.department_id , dep.department_name 

FROM employees emp , departments dep 

WHERE emp.department_id = dep.department_id 

AND 

   emp.department_id IN (50 , 90)

ORDER BY emp.last_name 

2.

-- a 

SELECT dep.department_name , loc.city , loc.state_province

FROM  departments dep , locations loc 

WHERE dep.location_id = loc.location_id

 -- b 

SELECT emp.last_name || ' '|| emp.first_name AS "FULL_NAME", 

    dep.department_name , loc.city , loc.state_province

FROM  employees emp , departments dep , locations loc 

WHERE     emp.department_id = dep.department_id 

AND

       dep.location_id = loc.location_id 

-- c 

SELECT emp.last_name || ' '|| emp.first_name AS "FULL_NAME", 

    dep.department_name , loc.city , loc.state_province

FROM  employees emp , departments dep , locations loc 

WHERE     emp.department_id = dep.department_id 

AND

       dep.location_id = loc.location_id 

AND      emp.last_name LIKE '%a%'

3. 

SELECT emp.last_name , emp.first_name, loc.city 

FROM  employees emp , departments dep , locations loc 

WHERE     emp.department_id = dep.department_id 

AND

       dep.location_id = loc.location_id 

AND      emp.last_name LIKE '%e%'

4. 

SELECT emp.last_name , emp.salary , job_g.grade_level

FROM  employees emp , job_grades job_g

WHERE emp.salary BETWEEN job_g.lowest_sal AND job_g.highest_sal

5.

-- a 

SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 

FROM employees emp , departments dep 

WHERE emp.department_id = dep.department_id (+)

-- b 

SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 

FROM employees emp , departments dep 

WHERE emp.department_id (+) = dep.department_id 

6.

-- a 

SELECT emp.last_name AS “EMPLOYEE_NAME”, 

    mng.last_name AS “MANAGER_NAME”

FROM  employees emp , employees mng

WHERE emp.manager_id = mng.employee_id

-- b 

SELECT emp.last_name AS “EMPLOYEE_NAME”, mng.last_name AS “MANAGER_NAME”

FROM  employees emp , employees mng

WHERE emp.manager_id = mng.employee_id (+)

7.

SELECT emp.last_name , emp.first_name , emp.department_id 

FROM  employees emp , employees specific_employee

WHERE emp.department_id = specific_employee.department_id

AND  specific_employee.last_name = ‘King’

-- AND emp.last_name <> ‘King’

8.

SELECT emp.last_name , emp.salary 

FROM  employees emp , employees specific_emp

WHERE emp.salary < specific_emp.salary 

AND  specific_emp.employee_id = 103