קורס DBA – מצגת Automation

קורס DBA – מצגת Automation. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים : The What The When The How Configuring SQL Server Agent Account Configuring SQL Server Agent Mail Profile Setting Up the SQL Server Agent Error Log Managing Alerts Alert Types Severity Based Alert Error...

קורס DBA – מצגת Managing Logins and Server Roles

קורס DBA – מצגת Managing Logins and Server Roles. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים : Principals Securables SQL Logins Windows-Authenticated SQL Server Logins SQL Server–Authenticated Logins Creating Users Fixed Server-Level Roles Altering Existing Logins Login-Related...

קורס DBA – מצגת Configuring Backups

קורס DBA – מצגת Configuring Backups. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים : Transaction Log Physical and Virtual Log File How SQL Server writes to the Log Active Log Transaction Log truncation Recovery Models Backup in Simple Recovery Model Backup In FULL / BULK Recovery...

קורס DBA – מצגת Managing and Configuring Databases

קורס DBA – מצגת Managing and Configuring Databases. בשקפים אלו מכוסים הנושאים הבאים : SQL Server Data Files Database Structure Extents Pages Creating User Databases Shrink Database Detach and Attach File Placement System...

קורס DBA – מצגת Configuring SQL Server Instances

קורס DBA – מצגת Configuring SQL Server Instances. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים : SQL Server Instances Instance-Level Settings Memory Allocation Using sys.sp_configure Memory management Processor and I/O Affinity priority boost option lightweight pooling...

קורס DBA – מצגת MSSQL Server Execution Plans

קורס DBA – מצגת MSSQL Server Execution Plans. בשקפים אלו מופיעים הנושאים הבאים : Display Estimated Execution Plan Include Actual Execution Plan SET SHOWPLAN_TEXT ON / OFF SET SHOWPLAN_ALL ON / OFF Different Access...