fbpx

נתונה הטבלה הבאה. טבלה זו מציינת התקדמות צוות המפתח מוצר מסוים לאורך שבועיים. ניתן לראות כי ב-1.1.16 נרשמה התקדמות (progress) של יום, לאחר מכן הפסקה (pending) של 5 ימים, התקדמות של 3 ימים, שוב הפסקה של יום, ואז התקדמות של עוד שלושה ימים, וכן הלאה.

במקרה זה, ניתן לראות כי טווח הימים הארוך ביותר, בו נרשמה התקדמות רציפה, הוא 3.


CREATE TABLE work_progress    
(p_date date,     
p_status varchar(25))    
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?