fbpx

חנות אופניים מנהלת את הטבלה הבאה. בטבלה זו ניתן למצוא פירוט על האופניים השונים שהיא מוכרת, כך שכל שורה מציינת את המספר הסידורי, את דגם האופניים, ואת מחירו:


CREATE TABLE products     
(p_id int identity(1,1),     
p_name varchar(100),     
p_unitprice int)     
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?