fbpx

נתונה טבלת התלמידים הבאה. כפי שניתן לראות, כל שורה מציינת את שמו הפרטי של התלמיד, שם משפחתו, והכיתה בה הוא לומד.


CREATE TABLE students
(first_name varchar(25),
last_name  varchar(25),
class      varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?