fbpx

למשרד פרסום נתונות בין היתר הטבלאות הבאות:

הטבלה הראשונה מציינת חופשות כלליות של המשרד, כל שורה מתארת את המס' הסידורי של החופשה, תאריך ההתחלה ותאריך הסיום:


CREATE TABLE Holidays
(HID int identity(1,1),
HStart date,
HEnd date)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?