fbpx

רשת הום-סנטר מנהלת  טבלה המכילה אינפורמציה בנוגע למכירות השונות אשר נעשו בה. טבלה זו מציגה את מס' המכירה, תאריך המכירה, איש המכירות אשר ביצע את המכירה, מס' המחלקה שלו, וסכום המכירה.


CREATE TABLE sales
(saleID int identity(1,1),
saleDate date,
salesPerson varchar(25),
departmentID int,
amountSold int)

רוצים להמשיך לקרוא ?