fbpx

חברה להשקעות בנדל"ן מנהלת 2 בנייני משרדים, כאשר בכל בניין קיימות 2 קומות, ובכל קומה – 4 חדרים. את חיוב דמי השכירות עבור המשרדים השונים היא מנהלת באמצעות הטבלה הבאה. עמודת ChargeType מייצגת את סוג החיוב, עמודת EffectiveYear מייצגת את שנת החיוב, עמודת ChargeRate מייצגת את תעריף החיוב.


CREATE TABLE rates (ChargeType varchar(25),
EffectiveYear int,
ChargeRate int)
GO 

למעשה, 3 פרמטרים מגדירים יחד את עלות השכירות. לדוגמה – בשנת 2016, עלות משרד Office2 בקומה 2 בבניין BuildingB, תחושב בצורה הבאה : (1) עלות המשרד – 2000, (2) עלות הקומה – 2000, (3) עלות הבניין – 4000. סה"כ – 8000 ש"ח דמי שכירות.

רוצים להמשיך לקרוא ?