fbpx

תרגיל מחשבתי מעניין. נתונה טבלת הצבעים הבאה:


CREATE TABLE colors
(cid int identity(1,1),
cdesc varchar(25))
GO

ניתן לראות כי הצבעים הלבנים מופיעים תחת מספר סידורי זוגי, והצבעים השחורים מופיעים תחת מספר סידורי אי-זוגי.

רוצים להמשיך לקרוא ?