fbpx

תרגיל מחשבתי מעניין. נתונה טבלת התאריכים הבאה:


CREATE TABLE dates
(date_id date,
period int)
GO

טבלה זו מייצגת את כל הימים בשנת 2016, כאשר כל יום משוייך לתקופה מסוימת. תקופות אלו נקבעו באופן שרירותי, עפ"י החוקיות הבאה:

  • עבור חודשים: 1,3,5,7,9 הוגדרה תקופה אשר מספרה 1.
  • עבור חודשים: 2,4,6,8 הוגדרה תקופה אשר מספרה 2.
  • עבור חודשים: 10,11,12 הוגדרה תקופה אשר מספרה 3.

רוצים להמשיך לקרוא ?