fbpx

נתונה טבלה המכילה את שמותיהם המלאים של משתמשים שונים (שם פרטי, אמצעי, ושם משפחה). במערכת קיימים משתמשים ללא שם אמצעי – במקרים אלו יופיעו שמם הפרטי ושם משפחתם בלבד. במערכת קיימים גם משתמשים ללא שם אמצעי ו/או שם משפחה – במקרים אלו יופיע שמם הפרטי בלבד.


CREATE TABLE users
(userID int identity(1,1),
username varchar(25))
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?