fbpx

בחברה למסחר בניירות ערך קיימים דוחות רבים אשר נוצרים באמצעות Excel. בסופו של כל יום, את הנתונים מאותם דוחות מעבירה החברה למסד הנתונים SQL Server.
כחלק מבדיקת תקינות הנתונים, לא אחת עולה הצורך לאתר עמודות עם ערכים לא תקינים. תרגיל זה מתמקד בטכניקות שונות לאיתור ומחיקת שורות כפולות. נתונה הטבלה הבאה:

CREATE TABLE customers 
    (customer_id int,  
     customer_name varchar(250),  
     customer_address varchar(250), 
     customer_age int) 
GO 

רוצים להמשיך לקרוא ?