fbpx

חברת שילוח בינלאומי מנהלת טבלה המכילה אינפורמציה על עובדיה. כפי שניתן לראות, כל שורה מציגה את מס' העובד ואת המחלקה בה הוא ממוקם.


CREATE TABLE employees
(employeeID int identity(1,1),
departmentID int)

רוצים להמשיך לקרוא ?