fbpx

נתונה טבלה אשר מציגה את עלות תחזוקת המשרדים של חברה מסוימת. הטבלה מציינת את העיר בה המשרד ממוקם, את תאריך החיוב החודשי, ואת העלויות השונות (נקיון, ציוד וחשמל).

 CREATE TABLE OfficeCosts  
 (  
   OfficeCity   VARCHAR(100)  
  ,BillDate    DATETIME  
  ,Cleaning    DECIMAL(8,3)  
  ,Equipment   DECIMAL(8,3)  
  ,Electricity  DECIMAL(8,3)  
 )  
 GO 

רוצים להמשיך לקרוא ?