fbpx

בחברה למסחר בניירות ערך קיימים דוחות רבים אשר נוצרים באמצעות Excel. בסופו של כל יום, את הנתונים מאותם דוחות מעבירה החברה למסד הנתונים SQL Server.
כחלק מבדיקת תקינות הנתונים, לא אחת עולה הצורך לאתר עמודות עם ערכים לא תקינים. התרגיל הבא עוסק באיתור שורות ריקות. כחלק מהעברת הנתונים בין Excel ל- SQL Server, לעיתים עוברות שורות אשר כל ערכיהן שווים ל – Null. בתרגיל הבא יש לאתר את כל השורות הריקות ולמחוק אותן.

 

שלב ראשון – איתור שורות עם ערכי Null בטבלה עם מספר עמודות ידוע מראש

נתונה טבלת הלקוחות הבאה:

CREATE TABLE customers 
    (customer_id int,  
     customer_name varchar(250),  
     customer_address varchar(250), 
     customer_age int) 
GO 

רוצים להמשיך לקרוא ?