fbpx

כפי שראינו בתרגילים הקודמים, השימוש בפקודת ה-Pivot מאפשר הצגת ערכים בטבלת ציר. הפעלת פונקציות אגרגטיביות (כגון Sum) היא חלק בלתי נפרד מהסינטקס של פקודת ה-Pivot, אך מה קורה כאשר אין צורך בהקבצה? לדוגמה – נתונה טבלת ההזמנות הבאה, תחת כל הזמנה (OrderID) ניתן לראות את המוצרים אשר הוזמנו ואת כמותם.

CREATE TABLE orders   
(orderID int,   
 productName varchar(25),   
 productAmount int)  
 GO 

רוצים להמשיך לקרוא ?