fbpx

חברה, המשווקת את מוצריה אונליין, מנהלת טבלה המתארת את המכירות שהתבצעו בין השנים 2002-2001. הטבלה מורכבת משתי עמודות- תאריך הרכישה, וסכום הרכישה.

CREATE TABLE Purchases   
(PurchaseDate varchar(25),   
 SoldAmount int)  
GO  

רוצים להמשיך לקרוא ?