fbpx

נתונה הטבלה הבאה. רשת מוצרי מזון מנהלת טבלה זו כדי לאחסן את פרטי עובדיה, כפי שניתן לראות – כל שורה מציינת את מספר העובד ואת שמו.

CREATE TABLE EmployeesA  
(EmployeeID INT PRIMARY KEY,
EmployeeName VARCHAR(MAX))  

רוצים להמשיך לקרוא ?