fbpx

בחברה למסחר בניירות ערך קיימים דוחות רבים אשר נוצרים באמצעות Excel. בסופו של כל יום, את הנתונים מאותם דוחות מעבירה החברה למסד הנתונים SQL Server.
כחלק מבדיקת תקינות הנתונים, לא אחת עולה הצורך לאתר עמודות עם ערכים לא תקינים. התרגיל הבא עוסק באיתור עמודות ריקות (אשר כל הערכים בהן שווים ל- Null), ומורכב משני שלבים – איתור עמודות עם ערכי Null בטבלה בה מספר העמודות ידוע מראש, ואיתור עמודות עם ערכי Null בטבלאות רבות בהן מספר העמודות אינו ידוע.

 

שלב ראשון – איתור עמודות עם ערכי Null בטבלה בה מספר העמודות ידוע מראש

נתונה טבלה עם מספר עמודות ידוע מראש:


(customer_id int,
customer_name varchar(250),
customer_address varchar(250),
customer_age int)
GO

רוצים להמשיך לקרוא ?