fbpx

תנאי שימוש

כללי

  • כל התכנים המופיעים באתר מותרים לשימוש אישי ולא לצרכים מסחריים.
  • המשתמש באתר אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע המופיע באתר ללא היתר מפורש מהכותב.
  • כל התכנים המופיעים באתר מייצגים את דעתו האישית של הכותב, וזו בלבד. על הקורא חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר תגרם משימוש במידע זה.

מנויים

  • רכישת המנוי מעניקה רשיון שאינו ניתן להעברה לצורך גישה אל התכנים עליהם שילמת. השימוש בתכני המנוי הינם אך ורק למטרות חינוכיות אישיות, לא מסחריות. כל שאר השימושים אסורים במפורש. אינך רשאי לשכפל, להפיץ, לשדר, להקצות, למכור, לשדר, לשכור, לשתף, להשאיל, לשנות, להתאים, לערוך, או לעשות כל שימוש אחר, אלא אם כן קיבלת באופן מפורש הסכם בכתב ע"י רם קדם.
  • רכישת מנוי ל RamKedem.com מעניקה גישה לתרגילים שונים ולפתרונות שלהם. רכישת המנוי אינה מעניקה מתן תמיכה בנושאים כגון התקנת מסד הנתונים, שימוש בו, או הבנת פתרון של תרגיל ספציפי.
  • לא סביר, אך קיימת אפשרות כי פלטפורמת הלמידה עלולה לרדת אופליין. לעיתים בשל עבודת תחזוקה מתוכננת, תקלה טכנית או כל סיבה אחרת. אישור תנאי השימוש מהווה הסכמה לכך כי לא תהיה כל פניה נגד רם קדם במקרים מסוג זה