fbpx

לפניכם טבלה המציגה נתוני עובדים – מס’ עובד, שם פרטי, שם משפחה ומספר מנהל. שימו לב כי כל עובד בתוך טבלה זו יכול להוות מנהל :


CREATE TABLE [dbo].[employees](
	[employee_id] [int]  NOT NULL,
	[First_Name] [varchar](25) NULL,
	[Last_Name] [varchar](25) NULL,
	[manager_id] [int] NULL
)
GO

טבלה היררכית

 

1. כתבו שאילתה המציגה את שמות העובדים ומנהליהם –

שמות העובדים ומנהליהם

 

2. כתבו שאילתה המצייגת לעובד מסויים את הקשר ההיררכי בינו למנהל הבכיר ביותר.
לדוגמא הקשר בין עובד 7 לעובד מספר 1 יראה כך (עובד מספר 7 מדווח לעובד מספר  2,  עובד מספר 2 מדווח לעובד מס’ 1, עובד 1 הוא הדרגה הגבוהה ביותר)

הקשר בין עובד מס' 7 לעובד מס' 1

 

דוגמא נוספת, הקשר בין עובד 10 לעובד מספר 1 יראה כך (עובד מספר 10 מדווח לעובד מספר 7, עובד מספר 7 מדווח לעובד מספר 2, עובד מספר 2 מדווח לעובד מספר 1, עובד מספר 1 הוא הדרגה הגבוהה ביותר)

הקשר בין עובד מס' 10 לעובד מס' 1