fbpx

נתונה טבלה המכילה 30 מוצרים, כאשר כל שורה מתארת את מס' המוצר, שם המוצר ומחירו. כפי המופיע בתמונה, מחירי המוצרים נעים בין 10 ל  300.

על סמך המחיר, ניתן לומר כי המוצרים נחלקים לשלוש קבוצות – אלו אשר מחיריהם נעים בין 1-100, אלו אשר מחיריהם נעים בין 101-200 ואלו אשר מחיריהם נעים בין 201-300.


CREATE TABLE Products (productID int, ProductName varchar(25), ProductPrice int) 
GO 

Fetching_Records_by_Sections_1

 

באמצעות אותן קבוצות, צרו שאילתה אשר מחזירה את 2 המוצרים עם המחיר הנמוך ביותר בכל קבוצה.

fetching_groups_2

לאלו מכם אשר רוצים לקחת את התרגיל צעד אחד קדימה :

הסקריפט למעלה אשר אפשר את הכנסת הנתונים לטבלה השתמש בסדרת פקודות INSERT.

בשלב הראשון – צרו את אותם הנתונים באמצעות לולאת TSQL.

בשלב השני – צרו את אותם הנתונים באמצעות שאילתה רקורסיבית.