fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בשינוי מבנה טבלאות. מדריך זה הינו חלק מרשימת פוסטים הנוגעים לפקודת ה DDL
ב SQL SERVER. פקודות ה Data Definition Language אחראיות על עיצוב מבנה (Structure) הטבלה לרבות יצירתה, מחיקתה ושינוי העמודות בתוכה (כגון מחיקה, הוספה, ושינוי הסוג).

כדי להגיע לפוסטים הנוספים ניתן להעזר בקישורים הבאים :

v     יצירת טבלה

v     שינוי מבנה הטבלה

פקודות ALTER

פקודות אלו מאפשרות לנו לשנות את מבנה הטבלה לאחר שיצרנו אותה.

 

ADD – הוספת עמודה  

ALTER TABLE שם_טבלה
ADD ( סוג_עמודה שם_עמודה [DEFAULT ערך] ,
…
)

דוגמא :

ALTER TABLE emps 
ADD (emp_manager DECIMAL(3) DEFAULT 100)

 

v     לא ניתן להגדיר היכן תמוקם העמודה החדשה מיקומה תמיד יהיה האחרון.

v     אם הטבלה מכילה כבר עמודות עם ערכים, העמודה החדשה תאותחל בערכי NULL עבור כל אותן שורות.

MODIFY – שינוי עמודה  

ALTER TABLE שם_טבלה 
<p>ALTER  (סוג_עמודה  שם_עמודה [DEFAULT ערך],
…
)

לדוגמא

ALTER TABLE emps 
ALTER (emp_manager DECIMAL(8) DEFAULT 200 )

v      על מנת לשנות את סוג העמודה, העמודה חייבת להיות ריקה מערכים.

v     על מנת להקטין את גודל העמודה, העמודה חייבת להיות ריקה מערכים.

v     שינוי ערך הדיפולט של עמודה ישפיע רק על הערכים הבאים אשר יכנסו לתוכה.                                                 

 

DROP – מחיקת עמודה

ALTER TABLE emps 
DROP (עמודה)

דוגמא :

ALTER TABLE emps 
DROP (emp_manager)

 

v     ניתן למחוק עמודה אשר מכילה או לא מכילה ערכים.

v     באמצעות פקודה זו ניתן למחוק כל פעם עמודה בודדת.

v     במידה והטבלה מורכבת מעמודה אחת, לא ניתן למחוק אותה ע"י פקודה זו.