fbpx

פקודת TOP מאפשרת לנו להגביל את כמות הרשומות החוזרות משאילתה וכן להציג את כמות השורות הנמוכות גבוהות ביותר לפי מדד מסויים (Top N Analysis).


פקודת TOP  הגבלת מספר תוצאות

במידה ונרצה להגביל את מספר התוצאות המוחזרות לנו, נשתמש בפקודת TOP.

SELECT TOP N עמודה, עמודה, עמודה

FROM טבלה

לדוגמא, השאילתה הבאה תחזיר 10 תוצאות ראשונות בלבד

SELECT TOP 10 first_name 

FROM employees

TOP-N Queries – הגבלת תוצאות מתוך רשימה מסודרת

שאילתות TOP-N מאפשרות להגביל את מספר השורות החוזרות מתוך סט מסודר של נתונים. פקודות אלו מאוד שימושיות כאשר נרצה להחזיר את N השורות הגבוהות או הנמוכות ביותר

SELECT TOP N עמודה, עמודה, עמודה

FROM טבלה

ORDER BY צורת המיון

לדוגמא, השאילתה הבאה תחזיר את 10 העובדים עם השכר הגבוה ביותר

SELECT TOP 10 first_name, salary  

FROM employees

ORDER BY salary DESC

!         ניתן להשתמש במילת המפתח PERCENT כדי לקבל אחוז מסוים מהמידע ולא מספר שרירותי של שורות, הדוגמא הבאה תחזיר את העשירון העליון של העובדים לפי המשכורות

SELECT TOP 10 PERCENT first_name, salary  

FROM employees

ORDER BY salary DESC