fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בפקודת SELECT בסיסית. מדריך זה הינו חלק מרשימת פוסטים הנוגעים לכתיבת שאילתות בסיסיות ב SQL SERVER. כדי להגיע לפוסטים הנוספים ניתן להעזר בקישורים הבאים :


פקודת SELECT בסיסית

SELECT * 

FROM שם_טבלה

לדוגמא:

SELECT * 

FROM employees

בדוגמא זו אנו הצגנו את כל הטבלה במלואה.

v במשפטSELECT :

o אנו בוחרים מה אנו רוצים להציג.

o סימן הכוכבית מציין כי אנו רוצים להציג את כל הנתונים של הטבלה.

v במשפט FROM:

o אנו מציינים מאיזו טבלה אנו רוצים להציג את הנתונים.

o לאחר פקודת FROM תמיד יופיע שם של טבלה.

בחירת עמודות ספציפיות

SELECT שם_עמודה, שם_עמודה, שם_עמודה 

FROM שם_טבלה

לדוגמא:

SELECT last_name , first_name 

FROM employees

בדוגמא זו אנו בחרנו להציג עמודות מסויימות.

v במשפט SELECT:

o אנו בוחרים מה אנו רוצים להציג.

o לאחר פקודת ה SELECT אנו מציינים את שמות העמודות אותן אנו רוצים להציג כאשר פסיק (,) מפריד בינהן.

o ניתן לציין כמה עמודות שרוצים, ניתן אף לציין את אותה עמודה יותר מפעם אחת.

v במשפט FROM:

o אנו מציינים מאיזו טבלה אנו רוצים להציג את הנתונים.

o לאחר פקודת ה FROM תמיד יופיע שם של טבלה.

! בכל פקודת SQL שנכתוב, תמיד נשתמש בפקודת SELECT ופקודת FROM, לא יתכן משפט SQL בלעדי שניהם (לא הגיוני שנבקש להציג מידע בלי שנציין מה אנחנו רוצים ומהיכן).

! סדר פקודות הSELECT והFROM הינו מובנה, לא ניתן לכתוב פקודה אשר מתחילה בFROM ואז לעבור לSELECT.

! אין מניעה מציון שמה של עמודה יותר מפעם אחת, הנתונים של עמודה זו פשוט יופיעו שוב ושוב בהתאם לכמות הפעמים שכתבנו אותה.

! לצרכי סדר וקריאות על אף ששפת הSQL אינה רגישה לגודל אות, רווחים או ירידת שורה, אנו נקפיד על כתיבה מסודרת כאשר הפקודות יכתבו באותיות גדולות, שמות העמודות \טבלאות באותיות קטנות, ירידת שורה מפקודה לפקודה והזחות בעת הצורך.

 

נערך ע”י אלעד פלג