fbpx

מדריך SQL זה מתמקד בסביבת SQL Server ומלווה בקורס אונליין לצפייה ישירה. תחת מדריך SQL זה, תוכלו למצוא הסברים הקשורים לנושאים שונים בשפה, בסדר רציף והגיוני. מדריך SQL זה מקיף נושאים רבים ומגוונים – החל מכתיבת שאילתות בסיסיות, סינון נתונים, מיון, שימוש בפונקציות שונות, שילוב בין טבלאות, וכלה בעדכון טבלאות ויצירתן.
 
בנוסף, רוב ההסברים המופיעים מטה מלווים בתרגול תואם (כולל פתרונות) אשר יעזור מאוד בהטמעת החומר. כדי להוריד את מאגרי הנתונים בהם נעשה שימוש בתרגילים אלה, ניתן להעזר באחד מהקישורים הבאים: [ACDB] [HR]

מבוא

עבור אלו אשר עושים את צעדיהם הראשונים בשפת ה SQL חלק זה מהווה הקדמה. תחת יחידה זו נקבל מבוא לעולם מאגרי הנתונים, נתייחס למספר מתודות אשר מאפשרות את אחסון המידע, נבין מהי שפת ה SQL ונכיר את העקרונות הבסיסיים עליהם היא מושתתת.

כתיבת שאילתות בסיסיות 

תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

תחת מדריך SQL זה, נלמד ונתרגל את בסיסי שפת ה SQL. מדריך זה מפרט    כיצד ניתן לכתוב פקודות SELECT בסיסיות, כיצד ניתן לבצע פעולות מתמטיות על עמודות בטבלה, הגדרת כינויים לעמודות, שרשור ערכים מעמודות שונות ופקודת ה DISTINCT.

סינון נתונים

תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR

תחת חלקו הראשון של מדריך SQL זה, נלמד את מבנה משפט ה WHERE, נבחין בין אופרטורים פשוטים לאופרטורים מורכבים (IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL) ונכיר את הדרך לשלב יותר מתנאי אחד באותה שאילתה באמצעות פקודות AND ו OR.

תחת חלקו השני של מדריך SQL זה, נלמד כיצד למיין נתונים באמצעות פקודת ה ORDER BY, וכן כיצד ניתן להגביל את כמות השורות החוזרות באמצעות פקודת ה TOP.

 פונקציות שורה | תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR

תחת מדריך SQL זה, נכיר את פונקציות השורה (Scalar Functions) של SQL Server. מדריך זה מפרט כיצד ניתן לעבוד עם פונקציות מחרוזתיות, מספריות, תאריכיות, פונקציות המרה, וכן פונקציות העובדות על הערך NULL.

פונקציות קבוצה | תרגול ACDB | תרגול HR 

תחת מדריך SQL זה, נכיר את פונקציות הקבוצה. מדריך זה מפרט כיצד ניתן לבצע פעולות חישוב קבוצתי על מספר ערכים וכיצד יש להשתמש בפקודת ה GROUP BY וה HAVING.

פקודת JOIN | תרגול מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

תחת מדריך SQL זה, נכיר את פקודת ה JOIN באמצעותה ניתן לשלב נתונים ממספר טבלאות. מדריך זה מפרט ומדגים את סוגי ה JOIN השונים – OUTER JOIN, INNER JOIN ו – SELF JOIN

תתי שאילתות | תרגיל מסכם ACDB | תרגול מסכם HR 

תחת מדריך SQL זה, נכיר את תתי השאילתות. מדריך זה מפרט כיצד ניתן להשתמש בתתי שאילות אשר מחזירות תוצאה בודדת (Single Row Sub Queries) וכן בתתי שאילתות אשר מחזירות מספר ערכים

(Multiple Row Sub Queries).

עדכון טבלאות

תחת מדריך SQL זה, נכיר את הפקודות המרכזיות באמצעותן אנו מעדכנים את הטבלאות. מדריך זה מפרט את פקודת ה INSERT אשר מאפשרת הכנסת שורות חדשות, פקודת ה UPDATE אשר מעדכנת ערכים קיימים ופקודת ה DELETE אשר מאפשרת מחיקת שורות. כמו כן פרק זה עוסק בקצרה בנושא הטרנזאקציות (Transactions).

בניית טבלאות

תחת מדריך SQL זה, נלמד כיצד לייצר טבלאות חדשות. כמו כן מדריך זה מפרט כיצד ניתן להגדיר אילוצים שונים, כיצד ניתן לשנות את מבנה הטבלה (הוספת עמודות מחיקת עמודות שינוי סוג עמודות), וכן כיצד ניתן למחוק טבלאות קיימות.