fbpx
עבור אלו אשר עושים את צעדיהם הראשונים בשפת ה SQL חלק זה מהווה הקדמה. תחת יחידה זו נקבל מבוא לעולם מאגרי הנתונים, נתייחס למספר מתודות אשר מאפשרות את אחסון המידע, נבין מהי שפת ה SQL ונכיר את העקרונות הבסיסיים עליהם היא מושתתת.

תחת מדריך SQL זה, נלמד ונתרגל את בסיסי שפת ה SQL. מדריך זה מפרט    כיצד ניתן לכתוב פקודות SELECT בסיסיות, כיצד ניתן לבצע פעולות מתמטיות על עמודות בטבלה, הגדרת כינויים לעמודותשרשור ערכים מעמודות שונות ופקודת ה DISTINCT.

תחת חלקו הראשון של מדריך SQL זה, נלמד את מבנה משפט ה WHERE, נבחין בין אופרטורים פשוטים לאופרטורים מורכבים (INBETWEENLIKEIS NULL) ונכיר את הדרך לשלב יותר מתנאי אחד באותה שאילתה באמצעות פקודות AND ו OR.

תחת חלקו השני של מדריך SQL זה, נלמד כיצד למיין נתונים באמצעות פקודת ה ORDER BY, וכן כיצד ניתן להגביל את כמות השורות החוזרות באמצעות פקודת ה TOP.

תחת מדריך SQL זה, נכיר את פונקציות השורה (Scalar Functions) של SQL Server. מדריך זה מפרט כיצד ניתן לעבוד עם פונקציות מחרוזתיות, מספריות, תאריכיות, פונקציות המרה, וכן פונקציות העובדות על הערך NULL.

בחלק זה של שפת ה SQL נלמד כיצד לבצע חישובים קבוצתיים על ערכים בתוך עמודות (כגון ערך ממוצע, מקסימום, מינימום וכד’). כמו כן מדריך זה עוסק בפקודת ה GROUP BY ופקודת ה HAVING.

תחת מדריך SQL זה, נכיר את פקודת ה JOIN באמצעותה ניתן לשלב נתונים ממספר טבלאות. מדריך זה מפרט ומדגים את סוגי ה JOIN השונים – OUTER JOININNER JOIN ו – SELF JOIN

תחת מדריך SQL זה, נכיר את תתי השאילתות. מדריך זה מפרט כיצד ניתן להשתמש בתתי שאילות אשר מחזירות תוצאה בודדת (Single Row Sub Queries) וכן בתתי שאילתות אשר מחזירות מספר ערכים

(Multiple Row Sub Queries).

תחת מדריך SQL זה, נכיר את הפקודות המרכזיות באמצעותן אנו מעדכנים את הטבלאות. מדריך זה מפרט את פקודת ה INSERT אשר מאפשרת הכנסת שורות חדשות, פקודת ה UPDATE אשר מעדכנת ערכים קיימים ופקודת ה DELETE אשר מאפשרת מחיקת שורות. כמו כן פרק זה עוסק בקצרה בנושא הטרנזאקציות (Transactions).

תחת מדריך SQL זה, נלמד כיצד לייצר טבלאות חדשות. כמו כן מדריך זה מפרט כיצד ניתן להגדיר אילוצים שונים, כיצד ניתן לשנות את מבנה הטבלה (הוספת עמודות מחיקת עמודות שינוי סוג עמודות), וכן כיצד ניתן למחוק טבלאות קיימות.