תרגול זה מסתמך על מאגר הנתונים HR. לתרגולים נוספים בנושאים שונים ניתן להשתמש במדריך ה SQL.

Equi-Join

1.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Employees , Departments  אשר מציגה את שמו הפרטי של העובד, שם משפחתו, מספר מחלקתו ושם מחלקתו.

ב. סננו את הנתונים עבור העובדים הנמצאים במחלקה 90 ו-50 בלבד ומיינו לפי שמות המשפחה שלהם (סדר עולה).

2.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Departments , Locations  אשר מציגה את שמה של המחלקה, העיר והמדינה (state_province)בה היא נמצאת.

ב. הוסיפו לטבלה את שמות העובדים (מתוך טבלת  Employees) כך שלכל עובד תוצג שם מחלקתו, העיר והמדינה בה היא נמצאת.

ג. הציגו את הנתונים רק עבור העובדים אשר יש להם בשם המשפחה את האות  a.

3.      הציגו טבלה המתבססת על טבלאות : Departments , Locations  ו- Employees  

הטבלה תציג את שם משפחתו של העובד, שמו הפרטי ועירו עבור העובדים אשר יש להם את האות eבשם משפחתם.

Non Equi-Join

4.      הציגו טבלה המתבססת על טבלאות Employees , Job_Gradesאשר תציג את שם העובד, משכורתו ודרגת השכר שלו.

Outer-Join

5.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלאות: Employees , Departments  אשר מציגה את שמו הפרטי של העובד, שם משפחתו, מספר מחלקתו ושם מחלקתו גם עבור אותם עובדים אשר אין להם מחלקה.
ב. הציגו אותם הנתונים גם עבור אותן מחלקות אשר אין בהן עובדים.

Self-Join

6.      א. הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שם העובד ואת שם מנהלו (תנו לעמודות כינויים מתאימים).

ב. הציגו אותם הנתונים גם עבור אותם עובדים ללא מנהלים.

7.      הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שמות העובדים ומספר מחלקתם עבור אותם עובדים אשר נמצאים באותה המחלקה עם העובד ששם משפחתו  King.

8.      הציגו טבלה המתבססת על טבלת Employees  אשר מציגה את שמות העובדים אשר שכרם נמוך יותר משל עובד מספר 103.

 

פתרונות SQL Server


הפתרונות הבאים תקפים לפלטפורמת מיקרוסופט, לפתרונות עבור פלטפורמת אורקל לחץ כאן.

1. 
-- a 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , 
    emp.department_id, dep.department_name 
FROM employees emp JOIN departments dep 
ON emp.department_id = dep.department_id 
-- b 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , 
    emp.department_id, dep.department_name 
FROM employees emp JOIN departments dep 
ON emp.department_id = dep.department_id 
AND
   emp.department_id IN (50 , 90)
ORDER BY emp.last_name 
2.
-- a 
SELECT dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  departments dep JOIN locations loc 
ON dep.location_id = loc.location_id
 -- b 
SELECT emp.last_name + ' '+ emp.first_name AS 'FULL_NAME', 
    dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  employees emp JOIN departments dep 
ON   emp.department_id = dep.department_id 
JOIN  locations loc
ON   dep.location_id = loc.location_id 
-- c 
SELECT emp.last_name + ' '+ emp.first_name AS 'FULL_NAME', 
    dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  employees emp , departments dep , locations loc 
WHERE     emp.department_id = dep.department_id 
AND
       dep.location_id = loc.location_id 
AND      emp.last_name LIKE '%a%'
3. 
SELECT emp.last_name , emp.first_name, loc.city 
FROM  employees emp JOIN departments dep 
ON   emp.department_id = dep.department_id 
JOIN  locations loc 
ON   dep.location_id = loc.location_id 
AND   emp.last_name LIKE '%e%'
4. 
SELECT emp.last_name , emp.salary , job_g.grade_level
FROM  employees emp JOIN job_grades job_g
ON emp.salary BETWEEN job_g.lowest_sal AND job_g.highest_sal
5.
-- a 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 
FROM employees emp LEFT OUTER JOIN departments dep 
ON emp.department_id = dep.department_id 
-- b 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 
FROM employees emp RIGHT OUTER JOIN departments dep 
ON emp.department_id = dep.department_id 
6.
-- a 
SELECT emp.last_name AS 'EMPLOYEE_NAME', 
    mng.last_name AS 'MANAGER_NAME'
FROM  employees emp JOIN employees mng
ON emp.manager_id = mng.employee_id
-- b 
SELECT emp.last_name AS 'EMPLOYEE_NAME', mng.last_name AS 'MANAGER_NAME'
FROM  employees emp LEFT OUTER JOIN employees mng
ON emp.manager_id = mng.employee_id 
7.
SELECT emp.last_name , emp.first_name , emp.department_id 
FROM  employees emp JOIN employees specific_employee
ON emp.department_id = specific_employee.department_id
AND  specific_employee.last_name = 'King'
-- AND emp.last_name <> ‘King’
8.
SELECT emp.last_name , emp.salary 
FROM  employees emp JOIN employees specific_emp
ON emp.salary < specific_emp.salary 
AND  specific_emp.employee_id = 103

פתרונות Oracle

1. 
-- a 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , 
    emp.department_id ,  dep.department_name 
FROM employees emp , departments dep 
WHERE emp.department_id = dep.department_id 
-- b 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , 
    emp.department_id , dep.department_name 
FROM employees emp , departments dep 
WHERE emp.department_id = dep.department_id 
AND
   emp.department_id IN (50 , 90)
ORDER BY emp.last_name 
2.
-- a 
SELECT dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  departments dep , locations loc 
WHERE dep.location_id = loc.location_id
 -- b 
SELECT emp.last_name || ' '|| emp.first_name AS "FULL_NAME", 
    dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  employees emp , departments dep , locations loc 
WHERE     emp.department_id = dep.department_id 
AND
       dep.location_id = loc.location_id 
-- c 
SELECT emp.last_name || ' '|| emp.first_name AS "FULL_NAME", 
    dep.department_name , loc.city , loc.state_province
FROM  employees emp , departments dep , locations loc 
WHERE     emp.department_id = dep.department_id 
AND
       dep.location_id = loc.location_id 
AND      emp.last_name LIKE '%a%'
3. 
SELECT emp.last_name , emp.first_name, loc.city 
FROM  employees emp , departments dep , locations loc 
WHERE     emp.department_id = dep.department_id 
AND
       dep.location_id = loc.location_id 
AND      emp.last_name LIKE '%e%'
4. 
SELECT emp.last_name , emp.salary , job_g.grade_level
FROM  employees emp , job_grades job_g
WHERE emp.salary BETWEEN job_g.lowest_sal AND job_g.highest_sal
5.
-- a 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 
FROM employees emp , departments dep 
WHERE emp.department_id = dep.department_id (+)
-- b 
SELECT emp.first_name , emp.last_name , emp.department_id , dep.department_name 
FROM employees emp , departments dep 
WHERE emp.department_id (+) = dep.department_id 
6.
-- a 
SELECT emp.last_name AS “EMPLOYEE_NAME”, 
    mng.last_name AS “MANAGER_NAME”
FROM  employees emp , employees mng
WHERE emp.manager_id = mng.employee_id
-- b 
SELECT emp.last_name AS “EMPLOYEE_NAME”, mng.last_name AS “MANAGER_NAME”
FROM  employees emp , employees mng
WHERE emp.manager_id = mng.employee_id (+)
7.
SELECT emp.last_name , emp.first_name , emp.department_id 
FROM  employees emp , employees specific_employee
WHERE emp.department_id = specific_employee.department_id
AND  specific_employee.last_name = ‘King’
-- AND emp.last_name <> ‘King’
8.
SELECT emp.last_name , emp.salary 
FROM  employees emp , employees specific_emp
WHERE emp.salary < specific_emp.salary 
AND  specific_emp.employee_id = 103