דוגמאות קוד– SQL Server WHILE & Cursors

דוגמאות קוד– SQL Server WHILE & Cursors

  --------------------------- -- WHILE LOOP --------------------------- -- Ex1 DECLARE @v_var int BEGIN SET @v_var = 0 WHILE @v_var < 10 BEGIN PRINT @v_var SET @v_var = @v_var + 1 END END -- Ex2 SELECT * FROM employees DECLARE @v_employees_counter int , @v_lastname...
דוגמאות קוד – SQL Server Basic TSQL

דוגמאות קוד – SQL Server Basic TSQL

  ---------------------------------------- -- Basic TSQL ---------------------------------------- -- Ex1 DECLARE @var1 int BEGIN SET @var1 = 1 PRINT @var1 END -- Ex2 DECLARE @v_firstName varchar(25) , @v_lastName varchar(25) BEGIN SET @v_firstName = 'Ram' SET...
דוגמאות קוד – יצירת טבלאות SQL

דוגמאות קוד – יצירת טבלאות SQL

יצירת טבלאות SQL – ניתן להעזר בדוגמאות קוד אלו כדי לתרגל את יצירת הטבלאות, בנוסף הייתי ממליץ להעזר בפוסט הבא -- DROP DATABASE testDB CREATE DATABASE testDB GO USE testDB GO -------------------------- -- DDL -------------------------- ------------------------- --...
דוגמאות קוד – פקודת עדכון SQL

דוגמאות קוד – פקודת עדכון SQL

פקודת עדכון SQL – ניתן להעזר בדוגמאות קוד אלו כדי לתרגל את עדכון הטבלאות, בנוסף הייתי ממליץ להעזר בפוסט הבא ------------------------------------- -- DML - Data Manipulation Language ------------------------------------- USE Northwind GO...
דוגמאות קוד – SQL Server / SET Operators

דוגמאות קוד – SQL Server / SET Operators

  ------------------------------- -- SET Operators ------------------------------- CREATE TABLE zugi (id int) CREATE TABLE ee_zugi (id int) INSERT INTO zugi VALUES (1) , (2) , (4) , (6) , (8) , (10) INSERT INTO ee_zugi VALUES (1) , (3) , (5) , (7) , (9) , (10) SELECT...
דוגמאות קוד – SQL Server / Join Methods

דוגמאות קוד – SQL Server / Join Methods

  ------------------------------ -- JOIN (INNER) - EQUI ------------------------------ SELECT productName , unitPrice , categoryName FROM products JOIN categories ON categoryID = categoryID SELECT products.productName , products.unitPrice , categories.categoryID ,...