נתונה טבלה המתארת כוחות של גיבורי על שונים:

CREATE TABLE Superheroes   
(Superhero varchar(25),   
 Powers  varchar(50))  
GO 

רוצים להמשיך לקרוא?